Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολοήμερων Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παραγράφου 11, περίπτωση ε, του άρθρου 4 του ν. 1566/1985, (ΦΕΚ Α 167΄) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις», όπως αυτή τροποποιήθηκε με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2, του άρθρου 7, του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α΄ 188), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιο- λόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις»,

β) της παραγράφου 5, του άρθρου 4 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α΄ 188), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκ- παιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις»,
 
Δείτε το έγγραφο αναλυτικά σε μορφή pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: