Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019

ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝΣυναδέλφισσα, συνάδελφε

Το συγκεκριμένο φυλλάδιο  έχει σκοπό να σε ενημερώσει για τα δικαιώματα που έχεις. Είναι σημαντικό να γνωρίζεις ότι αυτά τα δικαιώματα κατακτήθηκαν με αγώνες. Επίσης, η υπεράσπισή τους και, κυρίως, η διεύρυνσή τους και η εξίσωση των δικαιωμάτων των αναπληρωτών με αυτά των μονίμων συναδέλφων αποτελεί σημαντικό πεδίο διεκδίκησης και αγώνα για το εκπαιδευτικό κίνημα. Η συμμετοχή σου σε αυτούς τους αγώνες, μέσα από συλλογικές, μαζικές διαδικασίες είναι σημαντική.

ΑΔΕΙΕΣ

ΑΔΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ – ΛΟΧΕΙΑΣ

Στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε 119 ημερολογιακές ημέρες συνολικά, δηλαδή πενήντα έξι (56) ημέρες πριν από την πιθανή ημέρα τοκετού (Π.Η.Τ.) για την άδεια κύησης και εξήντα τρεις (63) ημέρες μετά για την άδεια λοχείας.

Η πιθανή ημερομηνία τοκετού προσμετράται στην άδεια λοχείας. Την ημέρα της πρόσληψής τους, οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί/ΕΕΠ/ΕΒΠ που βρίσκονται σε άδειας κύησης, θα πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση πιθανής ημερομηνίας τοκετού (Π.Η.Τ.) από γιατρό του ΙΚΑ, ενώ οι αναπληρώτριες που βρίσκονται σε άδεια λοχείας, θα πρέπει να καταθέσουν τη ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου και την Απόφαση επιδόματος μητρότητας-λοχείας από το ΙΚΑ.

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ

Η μητέρα αναπληρώτρια εκπαιδευτικός/ΕΕΠ/ΕΒΠ, εφόσον δεν κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου, δικαιούται, για την ανατροφή του τέκνου της, άδεια με αποδοχές, διάρκειας έως τριών (3) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών, η οποία χορηγείται αποκλειστικά μετά τη λήξη της άδειας λοχείας της.

Ο χρόνος λήψης της εν λόγω άδειας ανατροφής τέκνου δεν μπορεί να μετατεθεί για οποιονδήποτε λόγο. Την ημέρα της πρόσληψης, η αναπληρώτρια θα πρέπει να καταθέσει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται ότι ο σύζυγος δεν κάνει παράλληλη χρήση αντίστοιχης διευκόλυνσης

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΕΝΘΕΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

Οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας (τεκμαιρόμενες ή αποκτώσες) δικαιούνται να λαμβάνουν τμήμα της άδειας μητρότητας διάρκειας εννέα (09) εβδομάδων, το οποίο υποχρεωτικά χορηγείται και στις φυσικές μητέρες μετά τον τοκετό.

ΧΡΗΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ

Η μητέρα αναπληρώτρια (ή ο πατέρας αναπληρωτής) -πλήρους και μειωμένου ωραρίου-που έχει παιδί ηλικίας έως δύο (2) ετών, έχει δικαίωμα χρήσης μειωμένου διδακτικού ωραρίου κατά δύο (2) ώρες την εβδομάδα και απαλλαγή από τις πρόσθετες υπηρεσίες της παρ. 8 του αρθ. 13 του Ν. 1566/1985).

Επισημαίνεται ότι ο/η ενδιαφερόμενος/-η δεν μπορεί να κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου εάν έχει κάνει χρήση άδειας ανατροφής. Την ημέρα της πρόσληψης, ο/η αναπληρωτής/-τρια θα πρέπει να καταθέσει ληξιαρχική πράξη γέννησης και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο/η σύζυγος δεν έχει κάνει και δεν κάνει παράλληλη χρήση άδειας ανατροφής ή μειωμένου ωραρίου.

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί σε περίπτωση ασθενείας τους, δικαιούνται τις αποδοχές των εργασίμων ημερών ενός 15 ημέρου αν έχουν υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω των 10 ημερών και κάτω του έτους ή τις αποδοχές των εργασίμων ημερών ενός μηνός αν έχουν υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω του έτους. (Αρ.657 Α.Κ.).
Αναρρωτική άδεια με γνωμάτευση γιατρού ιδιώτη δεν χορηγείται.
Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί εφόσον χρειάζονται αναρρωτική άδεια πρέπει να απευθύνονται στο Ι.Κ.Α. και δεν μπορούν να παραπέμπονται στις κατά τόπους υγειονομικές επιτροπές, οι οποίες έχουν αρμοδιότητα μόνο για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους.

Αποδοχές στις αναρρωτικές άδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Για τις τρεις πρώτες μέρες της άδειας καταβάλλεται από το δημόσιο το μισό των αποδοχών που δικαιούται. Από το ΙΚΑ δεν δικαιούνται τίποτε.
Για το διάστημα από την 4η μέχρι την 15η ημέρα παίρνει αποδοχές 12 ημερών αφαιρούμενης της επιδότησης του ΙΚΑ που αναλογεί στο διάστημα αυτό.
Για το διάστημα από την 16η ημέρα και μετά, μόνο την επιδότηση του ΙΚΑ.

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς μπορεί να χορηγηθεί κανονική άδεια απουσίας με αποδοχές μέχρι επτά (7) εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος για λόγους εξαιρετικής ανάγκης.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Γάμου: Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, έχουν δικαίωμα άδειας με αποδοχές πέντε (5) εργάσιμων ημερών σε περίπτωση γάμου. Η άδεια αυτή χορηγείται αμέσως πριν ή αμέσως μετά την τέλεση του γάμου και όχι άλλη χρονική περίοδο.
Αίτηση για ειδική άδεια απουσίας
Αίτηση για ειδική άδεια απουσίας ΕΣΠΑ

Λόγω θανάτου συγγενικού προσώπου: Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα απουσίας με αποδοχές δύο εργάσιμων (2) ημερών σε περίπτωση θανάτου συγγενών, όχι μόνο εξ αίματος, αλλά και εξ αγχιστείας α΄ βαθμού.

Άσκησης εκλογικού δικαιώματος: Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές μιας (1) έως τριών (3) ημερών, κατά περίπτωση, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, όπως κάθε φορά ορίζεται από το ΥΠ.ΕΣ. πριν από τη διενέργεια των εκλογών.

Δίκης: Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται άδεια για τη συμμετοχή σε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου (άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα).

Αιμοδοσίας: Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται ειδικής άδειας απουσίας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) ημερών την οποία μπορούν να πάρουν είτε συνεχόμενα με το χρόνο αιμοδοσίας ή οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Επίσης δικαιούνται άδεια και την ημέρα της αιμοδοσίας

Η άδεια δεν μεταφέρεται στο επόμενο ημερολογιακό έτος.

Η άδεια χορηγείται όταν ανταποκρίνονται σε πρόσκληση για οργανωμένη ομαδική αιμοληψία και όταν προσέρχονται σε οποιοδήποτε κέντρο αιµοληψίας από δική τους πρωτοβουλία για να προσφέρουν αίμα σε ασθενή του συγγενικού τους περιβάλλοντος. Στην περίπτωση αυτή οφείλουν να προσκοµίσουν σχετική βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύµατος.

Η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση λήψης αιμοπεταλίων.

Εξετάσεων: Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται άδεια εξετάσεων μέχρι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγούνται συνεχώς ή τμηματικά.
Η άδεια εξετάσεων χορηγείται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο εκπαιδευτικός εξακολουθεί να φοιτά.
Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια μίας (1) ημέρας».

Η άδεια εξετάσεων των 10 ημερών των αναπληρωτών εκπαιδευτικών χορηγείται κατά τη διάρκεια της σύμβασής τους και όχι για κάθε ημερολογιακό έτος.

ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που έχουν τέκνα στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, δικαιούνται να απουσιάζουν από την εργασία τους μέχρι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης.

Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται στον ένα από τους δύο γονείς. Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία και υπεύθυνη δήλωση στην υπηρεσία τους, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα, που πάντως η συνολική διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβεί σε διάρκεια τις τέσσερις (4) ημέρες και για τους δύο γονείς.

Ειδική γονική άδεια σοβαρών νοσημάτων των παιδιών. Η συνολική διάρκεια της άδειας αυτής είναι μέχρι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ – ΩΡΑΡΙΟ – ΕΦΗΜΕΡΙΑ – ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Όλοι οι συνάδελφοι με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση (μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι, κ.λπ.) συμμετέχουν ισότιμα στο Σύλλογο Διδασκόντων. Ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει απαρτία και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.

Για όλα τα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα που προκύπτουν στο σχολείο ο Σύλλογος Διδασκόντων οφείλει να συνεδριάζει και να τοποθετείται δημόσια γι’ αυτά.  Όλες οι συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων πραγματοποιούνται εκτός διδακτικού και εντός εργασιακού ωραρίου, όπως προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 15 του ΠΔ 79/2017.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ

Οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί δικαιούνται μείωση διδακτικού ωραρίου, δηλαδή πάνω από 10 χρόνια προϋπηρεσίας 23 ώρες διδακτικό ωράριο:

Ο Ν. 1566/85 κάνει σαφή διάκριση μεταξύ εργασιακού και διδακτικού ωραρίου, ορίζοντας με σαφήνεια ότι οποιαδήποτε απασχόληση στην τάξη εντάσσεται σε διδακτικό ωράριο. Κατά συνέπεια σε καμία περίπτωση δεν ευσταθεί ότι μπορεί συνάδελφος να «απασχολήσει» παιδιά στην τάξη στα πλαίσια του εργασιακού του ωραρίου.

Μετά τη λήξη του διδακτικού σου ωραρίου μπορείς να αποχωρείς από το σχολείο εκτός εάν σου έχει ανατεθεί από το σύλλογο διδασκόντων άλλο συγκεκριμένο έργο ή υπάρχει συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων.

ΕΦΗΜΕΡΙΑ

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου προσλαμβάνονται για συγκεκριμένο, μειωμένο, αριθμό ωρών. Ως εκ τούτου η ανάθεση εφημερίας, η οποία γίνεται για όλους τους εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου, δεν προκύπτει από κάποια διάταξη και γι’ αυτούς.

Σε ό, τι αφορά τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται για την παράλληλη στήριξη δεν κάνουν εφημερία και τα καθήκοντά τους ορίζονται από την Υ.Α. με ΦΕΚ 449/3-4-2007 όπου αναφέρεται ότι «Υλοποιούν το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσα και έξω από την τάξη και είναι συνολικά υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής (διαλείμματα, επισκέψεις, εκδηλώσεις κ.λπ.) στις οποίες συμμετέχει ο μαθητής.»

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ

Ο μόνος υπεύθυνος για την ανάθεση υπερωριών (σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου) είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων. Σε άλλη περίπτωση μόνο με σύμφωνη γνώμη του ΠΥΣΠΕ μπορούν να ανατεθούν υπερωρίες εγγράφως και οριζόμενες συγκεκριμένα.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. είναι αντίθετο με την ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών και καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων να μην αναθέτουν υποχρεωτικές υπερωρίες σε συναδέλφους. Δεν πρέπει να αποδεχόμαστε την ανάθεση υπερωρίας όταν χιλιάδες συνάδελφοί μας παραμένουν άνεργοι.

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: