Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2019

Ενημερωτικό του Νεκτάριου Κορδή για τις προσλήψεις αναπληρωτών

Αποτέλεσμα εικόνας για Ενημερωτικό του Νεκτάριου Κορδή για τις προσλήψεις αναπληρωτώνΣχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών, μέχρι και τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου οι υποψήφιοι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι θα δηλώσουν περιοχές προτίμησης για το σχολικό έτος 2019-2020

Δήλωση μπορούν να κάνουν οι εγγεγραμμένοι στους:

(α) οριστικούς πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών όλων των κλάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2018-2019,

(β) οριστικούς Κύριους και Επικουρικούς πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), σχολικού έτους 2018-2019, καθώς και όσοι είχαν υποβάλει αίτηση ένταξης στους αντίστοιχους πίνακες ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2018-2019, να δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΣΥΔ περιοχές προτίμησης για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου ή/και ως ωρομισθίων, στη γενική εκπαίδευση, στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, στα μουσικά σχολεία, στα καλλιτεχνικά σχολεία, στα σχολεία εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), κατά περίπτωση, για το σχολικό έτος 2019-2020.

Στην απόφαση διευκρινίζεται ότι:

1. Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών είναι αναρτημένοι στη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου ΕΔΩ

2. Σε περίπτωση που δεν δηλωθούν περιοχές προτίμησης, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο υποψήφιος (ακόμη και αν είναι εγγεγραμμένος στον οικείο πίνακα σχολικού έτους 2018-2019, κατόπιν της παράτασης της ισχύος του), δεν θα είναι διαθέσιμος για πρόσληψη το σχολικό έτος 2019-2020.

3. Υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν ταυτόχρονα στις διαδικασίες για πρόσληψη αναπληρωτών στη Γενική Εκπ/ση και στην Ειδική Αγωγή και Εκπ/ση οφείλουν να υποβάλουν δύο (2) ξεχωριστές αιτήσεις, με τις κατά περίπτωση προτιμήσεις τους.

4. Ειδικά για τους υποψηφίους της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που επιθυμούν να δηλώσουν τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), με σχετική επιλογή προτίμησης, επισημαίνεται ότι, κατόπιν της αριθμ. Φ.351.1/53/206591/Ε3/29-11-2018 (ΦΕΚ 5440 Β΄– 05.12.2018) Διαπιστωτικής Πράξης του Υπουργού Παιδείας [περί της παύσης λειτουργίας των Κέντρων Διαφορο διάγνωσης- Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και της έναρξης πλήρους λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ.], εμφανίζονται διαθέσιμα προς επιλογή στο ΟΠΣΥΔ όλα τα Κ.Ε.Σ.Υ..

5. Οι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, που περιλαμβάνονται στους τελικούς πίνακες κατάταξης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής για το 2ο Γυμνάσιο Αυλώνα με Λυκειακές Τάξεις (Ε.Κ.Κ.Ν.Α.) σχολικού έτους 2018 2019 και κατόπιν παράτασης της ισχύος τους, είναι διαθέσιμοι για πρόσληψη και κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

6. Οι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ73 - Εκπαιδευτικοί Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης, που περιλαμβάνονται στους οικείους οριστικούς πίνακες κατάταξης διδακτικού έτους 2018-2019, θα κληθούν να υποβάλουν δήλωση περιοχών προτίμησης με νεότερη πρόσκληση, μετά την έκδοση σε Φ.Ε.Κ. της σχετικής διαπιστωτικής απόφασης της Υπουργού ΠΑΙ.Θ. για την παράταση της ισχύος τους (έως και την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων του άρθρου 61 του ν. 4589/2019).

7. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλήφθηκαν κατά το σχολ. έτος 2018-2019, βάσει των διατάξεων του άρθρου 86 «Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής» του ν. 4547/2018 (Α΄102), και είτε δεν παρουσιάστηκαν να αναλάβουν υπηρεσία είτε ανέλαβαν και, στη συνέχεια, παραιτήθηκαν, δεν έχουν δυνατότητα υποβολής περιοχών/προτιμήσεων στον κλάδο στον οποίο εχώρησε η κατά τα ανωτέρω πρόσληψή τους.

8. Η παρούσα πρόσκληση δεν αφορά τους εμπειροτέχνες ιδιώτες μουσικούς (ΕΜ16) της περ. β της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν.3475/2006 (Α΄ 75), οι οποίοι θα κληθούν με ξεχωριστή πρόσκληση, σε περίπτωση έλλειψης υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16, για τη διδασκαλία των μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και για την άσκηση στα εργαστήρια στα μουσικά σχολεία.

Με βάση τη Διαπιστωτική Υπουργική Απόφαση με Θέμα «Παράταση ισχύος των πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών/ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), σχολικού έτους 2018-2019» διατηρούνται σε ισχύ οι κατά περίπτωση υφιστάμενοι πίνακες του 2018-2019.

Επισημαίνεται ότι από τους εν λόγω πίνακες ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ υποβολής αίτησης και ως εκ τούτου συμμετοχής στις διαδικασίες προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών του 2019-2020 οι:

α) οι εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν κατά το σχολ. έτος 2018-2019, βάσει των διατάξεων του άρθρου 86 του ν.4547/2018(Α'102) και είτε δεν παρουσιάστηκαν να αναλάβουν υπηρεσία είτε ανέλαβαν και, εν συνεχεία, παραιτήθηκαν β) οι εκπαιδευτικοί για τους οποίους υφίσταται κώλυμα πρόσληψης βάσει Ν.3528/2007 (Α΄26)

Με βάση το χρονοδιάγραμμα η καταληκτική ημερομηνία καταγραφής λειτουργικών κενών από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στο ΟΠΣΥΔ είναι η Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 και οι προσλήψεις αναπληρωτών θα γίνουν 5 & 6 Σεπτεμβρίου 2019.

Για την καλύτερη ενημέρωση των εκπαιδευτικών σας στέλνω επικαιροποιημένο πίνακα λειτουργικών κενών μετά τις αποσπάσεις που έγιναν την 1/8/2019.

Στις 27 Αυγούστου εκδόθηκε έγγραφο για τη Διάθεση των αποσπασμένων εκπαιδευτικών της Β/θμιας στην Α/θμια για το επόμενο σχολικό έτος. Είναι προφανές ότι και με βάση το έγγραφο, οι εκπαιδευτικοί αυτοί διατηρούν το ωράριο που έχουν στη Β/θμια και στις σχολικές μονάδες της Α/θμιας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: