Κυριακή, 13 Μαΐου 2018

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Ενημέρωση για την απεργιακή Γ.Σ. (11/5, 2ο Δ.Σ. Σάμου) και τις άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Την Παρασκευή 11-5-18 πραγματοποιήθηκε η έκτακτη (απεργιακή) Γενική συνέλευση του Συλλόγου στο 2ο Δ.Σ. Σάμου, για να συζητήσει τις τελευταίες εξελίξεις και τις περαιτέρω κινητοποιήσεις του κλάδου.

Δεν υπήρξε απαρτία και έγινε συζήτηση με τα παρόντα μέλη της Γ.Σ. Αρχικά, υπήρξε κριτική προς την πλειοψηφούσα παράταξη του Δ.Σ. (Ενωτική/πρώην ΔΑΚΕ) που δεν υλοποίησε την (ομόφωνη) απόφαση να γίνει Έκτακτη Γ.Σ. ακριβώς μετά το Πάσχα και μεγάλες αντιδράσεις προκάλεσε η απαξιωτική απάντηση του προέδρου, ο οποίος δήλωσε ότι αυτός αποφασίζει το πότε θα γίνεται η Γ.Σ! Μάλιστα αφαίρεσε το λόγο από συναδέλφισσα, επειδή του έκανε κριτική, και προσπάθησε από μόνος του να επιβάλει χρόνο για κάθε τοποθέτηση, χωρίς τη γνώμη των άλλων παρατάξεων και των παρόντων συναδέλφων και χωρίς να θέσει το θέμα σε ψηφοφορία. Δυστυχώς αυτά θυμίζουν άλλες εποχές, που είχε και πάλι πλειοψηφία η ΔΑΚΕ και αποφάσιζε αυτή για όλους ερήμην των εκπαιδευτικών...

Η παράταξή μας ενημέρωσε για τη 2χρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εστίασε στη διαφωνία του Δημάρχου στην τριμελή επιτροπή να υλοποιηθεί από φέτος η υποχρεωτική 2χρονη προσχολική αγωγή και να ενταχθεί ο Δήμος Σάμου στην εφαρμογή της, παρά το γεγονός ότι οι υπάρχουσες δομές επαρκούν και δεν υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε κτίρια και υποδομές. Ζητήσαμε να βγει καταγγελία για την πράξη αυτή του Δημάρχου αλλά ο πρόεδρος του Συλλόγου στάθηκε χαρακτηριστικά απρόθυμος προς αυτό.

Ένα θέμα που εκτυλίχθηκε σε ιδιαίτερα προσβλητικούς τόνους και με προσωπικές επιθέσεις προς τον αιρετό της παράταξής μας από εκλεγμένο εκπρόσωπο της Ενωτικής, ήταν το ζήτημα της χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή (που είχε ζητήσει και ο ίδιος), για το οποίο είχαμε διαφωνήσει στο ΠΥΣΠΕ με βάση το νόμο που θα παραθέσουμε παρακάτω (η άδεια εγκρίθηκε με 4-1). Τη θέση μας την έχουμε κοινοποιήσει και την ίδια στάση κρατήσαμε σε όσες επόμενες αιτήσεις δεν ήταν σύμφωνες με τη νομοθεσία. Να πούμε ότι ο νόμος είναι ξεκάθαρος και ως προς το γράμμα και ως προς το πνεύμα του για το πότε και με ποιες προϋποθέσεις μπορεί ένας δημόσιος υπάλληλος να εκτελεί και δεύτερη εργασία και παραθέτουμε το σχετικό άρθρο 31 του νόμου ν. 3528/07 προς ενημέρωση όλων των συναδέλφων:

1. Μετά από άδεια (ενν. της Υπηρεσίας) ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του.

2. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο έργο ή εργασία μετά από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο. Η άδεια στους υπαλλήλους του Δημοσίου χορηγείται από τον οικείο υπουργό και στους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης και αν δεν υπάρχει τέτοιο όργανο, από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης.

3. Δεν επιτρέπεται στον υπάλληλο η κατ’ επάγγελμα άσκηση εμπορίας.

4. Ειδικές απαγορευτικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

Σύμφωνα λοιπόν με το συγκεκριμένο άρθρο, η ικανοποίηση του αιτήματος του υπαλλήλου για την χορήγηση σ' αυτόν της σχετικής άδειας απαιτεί την συνδρομή των εξής προϋποθέσεων:

1. Η άδεια να αφορά την εκτέλεση έργου ή την παροχή εξαρτημένης εργασίας με οποιαδήποτε μορφή. Το έργο ή η εργασία πρέπει να έχει ιδιωτικό χαρακτήρα δηλαδή να παρέχεται προς ιδιώτη εργοδότη με σκοπό την αμοιβή του υπαλλήλου.

2. Το σχετικό αίτημα του υπαλλήλου πρέπει να συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του, δηλ. να συνάδει με το αντικείμενο της αρμοδιότητας που ασκεί και γενικότερα να μη μειώνει το κύρος της Υπηρεσίας και,

3. να μην παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση των καθηκόντων του υπαλλήλου. Η παρεμπόδιση αφορά τον εν γένει χρόνο απασχόλησης του υπαλλήλου που απαιτείται για την άσκηση του ιδιωτικού έργου (...).

Επισημαίνεται επίσης από το Υπουργείο προς τις περιφέρειες Π.Ε & Δ.Ε. ότι το εκάστοτε Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, που επιλαμβάνεται των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών, δεν θα πρέπει να εστιάζει μόνο στο εάν η εξωϋπηρεσιακή δραστηριότητα του εκπαιδευτικού συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση αυτών, αλλά θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του να μη θίγει οικονομικά έστω και έμμεσα άλλους επαγγελματικούς κλάδους ή κατηγορίες εργαζομένων, παρέχοντας το δικαίωμα στο Δημόσιο Υπάλληλο να ασκεί παράλληλα με το κύριο επάγγελμά του και άλλο επάγγελμα.

Η παρ. 1 του άρθρου 31 του Υ.Κ. θέτει έμμεσα, αλλά σαφώς, ως κανόνα την απαγόρευση της άσκησης ιδιωτικού έργου από τον δημόσιο υπάλληλο και επιτρέπει ρητά την κατ' εξαίρεση εξωϋπηρεσιακή απασχόλησή του με αμοιβή (σημ. μόνο οι Μουσικοί και οι Γυμναστές έχουν αυτό το δικαίωμα σύμφωνα με το νόμο).

Για το σκοπό αυτό η άσκηση από τον υπάλληλο ιδιωτικού έργου με αμοιβή είναι δυνατή μόνο μετά από άδεια του υπηρεσιακού συμβουλίου, ούτως ώστε να ελέγχεται η συμβατότητά του με τη δημοσιοϋπαλληλική του ιδιότητα.

Η άδεια χορηγείται μετά από «σύμφωνη» και «αιτιολογημένη» γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, προς το οποίο το όργανο που τη χορηγεί παραπέμπει την αίτηση του υπαλλήλου. Η «γνώμη» αποτελεί ουσιώδη τύπο της διαδικασίας, αφενός διότι ρητά προβλέπεται από το νόμο και μάλιστα ως «σύμφωνη», και αφετέρου διότι πρέπει να είναι «αιτιολογημένη» κατ’ επιταγή του νόμου. Έτσι, η πλημμέλεια της «αιτιολογίας», συνιστά μη τήρηση ουσιώδους τύπου και συνεπάγεται ακυρότητα. Εξάλλου, η «σύμφωνη» γνώμη έχει δεσμευτική ισχύ για το όργανο που αποφασίζει, δηλαδή χορηγεί ή μη την άδεια. Η χορήγηση της άδειας πρέπει να προηγείται της άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας επ’ αμοιβή, καθώς, εάν τυχόν η αιτούμενη άδεια έπεται, έχει ήδη συντελεσθεί πειθαρχικό παράπτωμα.

Από όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι σε μια εποχή που η ανεργία έχει φτάσει σε ύψη δυσθεώρητα και οι κοινωνία μας κλυδωνίζεται βάναυσα από τα αποτελέσματα μιας άνευ προηγουμένου οικονομικής κρίσης, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτά τα ζητήματα, που σε καμία περίπτωση δε χωράνε συντεχνιακές λογικές, αλλά απαιτούν τη μέγιστη ευαισθησία για το σύνολο των συνανθρώπων μας.

Και ας μην ξεχνάμε ότι ο καθένας κρίνεται και φέρει την ευθύνη των λόγων του και των πράξεών του…

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΑΜΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: