Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2009

A/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η εγκύκλιος για τις μεταθέσεις στα μειονοτικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2009-10. Αιτήσεις έως 30 Νοεμβρίου


Ενόψει των μεταθέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2009-2010, για τα μειονοτικά σχολεία, σας γνωρίζουμε ότι αυτές γίνονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μειονοτικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Μ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 2341/1995 (ΦΕΚ 208 Α΄), τις υπουργικές αποφάσεις Ζ2/411και 412/8-11-1995 (ΦΕΚ 954 Β΄), καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45 Α’)  όπως τροποποιήθηκε  με το Π.Δ. 100/1997(ΦΕΚ 94 Α’) και το Π.Δ. 39/1998, και τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α’), του άρθρου 9 του Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24Α΄),του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄), του άρθ. 1 παρ. 8 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄) και του Ν.3328/2005 (ΦΕΚ 80 Α΄) και του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α΄/7-4-2006).


Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς της δικαιοδοσίας σας (δασκάλους – Αγγλικής Γλώσσας – Φ. Αγωγής) που επιθυμούν να μετατεθούν σε μειονοτικά σχολεία της Θράκης, ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το συνημμένο  έντυπο αίτησης μέχρι 30-11-2009.


Οι Διευθυντές  Δ/νσεων και οι Προϊστάμενοι Γραφείων παρακαλούνται, αφού συγκεντρώσουν  τις αιτήσεις, διαπιστώσουν αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για μετάθεση, βεβαιώσουν την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών, προσδιορίσουν τις μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολο τους, να συντάξουν ονομαστικούς πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με τις μονάδες μετάθεσης του καθενός κατά κριτήριο και στο σύνολό τους.


Παράκληση οι παραπάνω πίνακες μαζί με τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών να διαβιβαστούν, μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2009, στο Συντονιστικό Γραφείο Μ/κών Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης στη διεύθυνση: Παναγή Τσαλδάρη 56-58 Τ.Θ. 351 - Τ.Κ. 69100 Κομοτηνή.


Σε εύθετο χρόνο και αφού προσδιοριστούν τα κενά  από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μειονοτικής Εκπ/σης, θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι:

α) για την  υποβολή της  δήλωσης προτιμήσεων και

β) την ημερομηνία της συνέντευξης.


Ο  ΣυντονιστήςΠαπαγεωργίου Νικόλαος

Συνημμένα (2)


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.      Δ/νση Ξένων και Μ/κών Σχολείων 

2.      Περιφερειακή Δ/νση Αν.Μακεδονίας - Θράκης

http://www.alfavita.gr/ank_b/ank6_11_0209.php 

Δεν υπάρχουν σχόλια: