Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών από τον Ιανουάριο 2014

Δάσκαλοι και καθηγητές θα παίρνουν έλεγχο Βαθμοί αξιολόγησης Στην εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προχωρεί το υπουργείο Παιδείας μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων. Οι πρώτες κρίσεις θα αφορούν εκείνους τους λειτουργούς της στοιχειώδους και της μέσης εκπαίδευσης που στις 31 Μαΐου 2014 συμπληρώνουν χρόνο προαγωγής. Στη βαθμολόγησή τους λαμβάνονται υπόψη το παιδαγωγικό κλίμα, η οργάνωση της τάξης, η προετοιμασία των μαθητών, τα εκπαιδευτικά μέσα, η επαγγελματική συνέπεια, σύμφωνα με την εφημερίδα Έθνος.

Οι βαθμοί αξιολόγησης δασκάλων και καθηγητών Το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα δημοσιεύθηκε πριν από λίγες μέρες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. φύλλου 240) και περιλαμβάνει όλες τις σχετικές λεπτομέρειες. Ηδη έχουν ξεκινήσει και τα σχετικά σεμινάρια για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, τα οποία γίνονται σε όλες τις περιφέρειες και αρχικά αφορούν την επιμόρφωση των στελεχών της Εκπαίδευσης. Σκοπός της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και του διοικητικού τους έργου μέσω της άμεσης σύνδεσής της με την επιμόρφωση, προς όφελος των ιδίων, των μαθητών και της κοινωνίας. 

Οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογούνται:

Για το εκπαιδευτικό περιβάλλον (συντελεστής βαρύτητας 0,75) Για τον σχεδιασμό, προγραμματισμό και προετοιμασία της διδασκαλίας (συντελεστής βαρύτητας 0,50) 

Για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας και την αξιολόγηση των μαθητών (συντελεστής βαρύτητας 1,25) Για την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια (συντελεστής βαρύτητας 1,50) Για την επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη (συντελεστής βαρύτητας 1) Παράλληλα ο εκπαιδευτικός θα εντάσσεται και σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού (ελλιπής, επαρκής, πολύ καλός, εξαιρετικός) ως προς τις διαπροσωπικές σχέσεις και προσδοκίες. ………………………………

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 6/11/2013

Τα κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικών δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα 152 (ΦΕΚ 240 Α) “Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης”. 

Σε αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος αξιολόγησης τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των στελεχών της εκπαίδευσης (διευθυντές, υποδιευθυντές, υπεύθυνοι ΣΕΠ και άλλοι αξιωματούχοι). Ο στόχος της αξιολόγησης είναι η βελτίωση του εκπαιδευτικού και διοικητικού έργου προς όφελος των αξιολογούμενων, των μαθητών και της κοινωνίας. Για κάθε αξιολογούμενο ισχύουν κριτήρια αξιολόγησης με διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας. Όσον αφορά του εκπαιδευτικούς που αποτελούν και τη μεγάλη μάζα των αξιολογούμενων τη μεγαλύτερη βαρύτητα έχει το κριτήριο της υπηρεσιακής συνέπειας και επάρκειας και ακολουθεί σε βαρύτητα το κριτήριο της διεξαγωγής της διδασκαλίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς  ισχύουν τα ίδια κριτήρια που ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς του δημόσιου τομέα.

Τα κριτήρια όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ είναι τα ακόλουθα: 

α) Κατηγορία Ι – Εκπαιδευτικό περιβάλλον, η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 0,75):

αα) Διαπροσωπικές σχέσεις και προσδοκίες. ββ) Παιδαγωγικό κλίμα στη σχολική τάξη. γγ) Οργάνωση της σχολικής τάξης. 

β) Κατηγορία ΙΙ – Σχεδιασμός, προγραμματισμός και προετοιμασία της διδασκαλίας, η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 0,50): αα) Βαθμός αντίληψης των δυνατοτήτων και αναγκών των μαθητών για τη διαμόρφωση του σχεδιασμού της διδασκαλίας. ββ) Στόχοι και περιεχόμενο. γγ) Διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα. 

γ) Κατηγορία ΙΙΙ – Διεξαγωγή της διδασκαλίας και αξιολόγηση των μαθητών, η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 1,25): αα) Προετοιμασία μαθητών για τη διδασκαλία. ββ) Διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα. γγ) Ενέργειες μαθητών κατά τη διαδικασία μάθησης. δδ) Εμπέδωση της νέας γνώσης και αξιολόγηση των μαθητών. 

δ) Κατηγορία IV – Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια, η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 1,50): αα) Τυπικές υπαλληλικές υποχρεώσεις. ββ) Συμμετοχή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στην αυτοαξιολόγησή της. γγ) Επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και φορείς. ε) Κατηγορία V – Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια: (Συντελεστής βαρύτητας 1): αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη. ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη. Όσοι εκπαιδευτικοί  είναι αποσπασμένοι στην Κ.Υ. ή σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες ή σε δομές του Υ.ΠΑΙ.Θ. και δεν ασκούν διοικητικά καθήκοντα αξιολογούνται με τα ακόλουθα, ανά κατηγορία αναφερόμενα, κριτήρια: 

α) Κατηγορία I – Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια. Περιλαμβάνει το ομώνυμο κριτήριο που σχετίζεται με την τήρηση των τυπικών υπαλληλικών υποχρεώσεων και τη συμμετοχή στη λειτουργία της οργανικής μονάδας ή υπηρεσίας καθώς και στην αυτοαξιολόγησή της. (Συντελεστής βαρύτητας 3). β) Κατηγορία ΙΙ – Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη. 

Περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 2): αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη. ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη. Πότε ένας αξιολογούμενος χαρακτηρίζεται ελλιπής Όπως αναφέρει το προεδρικό διάταγμα οι αξιολογούμενοι με βάση τη βαθμολογίας τους χωρίζονται σε τέσσερις βαθμίδες. Όσοι συγκεντρώνουν βαθμολογία 0 έως και 30 χαρακτηρίζονται ελλιπείς. Αντίθετα, βαθμολογία από 31 και πάνω έχει ως αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται ο αξιολογούμενος επαρκής.  Η αντιστοίχιση τετράβαθμης ποιοτικής κλίμακας και εκατοντάβαθμης αριθμητικής κλίμακας έχει ως εξής: α) “ελλιπής”: 0 έως 30 βαθμοί, β) “επαρκής”: 31 έως 60 βαθμοί γ) “πολύ καλός”: 61 έως 80 βαθμοί και δ) “εξαιρετικός”: 81 έως 100 βαθμοί.

Διαβάστε ΕΔΩ το ΦΕΚ

xenesglosses.eu/

Δεν υπάρχουν σχόλια: