Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Ο υπουργός Παιδείας για τους σχολικούς συμβούλους

Δεν είναι εφικτό να καλυφθούν οι κενούμενες θέσεις από τους πίνακες του 2011 Οι πίνακες των σχολικών συμβούλων επικυρώθηκαν το έτος 2011 και ως εκ τούτου ίσχυσαν μέχρι τις 31-7-2015. Κατά συνέπεια δεν είναι εφικτό να καλυφθούν πλέον οι κενούμενες θέσεις σχολικών συμβούλων από τον πίνακα.

Όπως αναφέρει ο υπουργός Παιδείας σε απάντησή του στη Βουλή, σύμφωνα με τις διατάξεις τους άρθρου 10 παρ. 13 του ν.2327/1995, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.7 του ν. 2817/2000, σχολικοί σύμβουλοι πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όταν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται μπορεί να αναπληρώνονται από άλλους σχολικούς συμβούλους του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας γειτονικών περιφερειών οι οποίες ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας μετά από εισήγηση του οικείου Συμβουλίου Επιλογής Σχολικών Συμβούλων.

Όσον αφορά τα εν λόγω συμβούλια επιλογής, η θητεία των μελών τους έληξε στις 31-12-2014 και βρίσκονται στη διαδικασία συγκρότησης. Το ΥΠΠΕΘ έχει προβεί στις απαραίτητες για τη συγκρότηση ενέργειες, έχει ήδη διενεργήσει τις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια και τα συμβούλια επιλογής, έχει διορίσει τα αιρετά μέλη σε ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣΔΕ και έχει συγκεντρώσει τις προτάσεις των ΑΕΙ, από τις οποίες επιλέγει το ΥΠΠΕΘ τα μέλη των συμβουλίων όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Εκκρεμεί η διατύπωση γνώμης της αρμόδιας κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπής για τον ορισμό των προέδρων των Συμβουλίων Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Α/θμιας και Β/θμιας καθώς και των αναπληρωτών προέδρων.

Συνεπώς όταν συγκροτηθούν τα εν λόγω συμβούλια, θα γίνει η αναπλήρωση των σχολικών συμβούλων που έχουν αποχωρήσει λόγω συνταξιοδότησης από άλλους σχολικούς συμβούλους του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας των γειτονικών περιφερειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.13 του ν.2327/1995, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.7 ν.2817/2000.

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: