Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012

Αποσπάσεις εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στο Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 31 παρ.1,2 και 6 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τ Α΄)  και της παρ. 5 περ. γ΄ του άρθρου 16 του Ν. 1566/85 (όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 1674/86), βάσει των οποίων πραγματοποιούνται μέχρι σήμερα οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 

Προκειμένου για αποσπάσεις στο Συντονιστικό Γραφείο  Μειονοτικών Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπαίδευσης Θράκης, αυτές γίνονται  με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης  και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μειονοτικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Μ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2341/1995 και τις αριθμ. Ζ2/411/8-11-1995(Β΄954) και Ζ2/244/29-6-2001 (Β΄904)  Υπουργικές Αποφάσεις.
 

Το Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Θράκης,  λόγω έλλειψης διοικητικών υπαλλήλων και για την κάλυψη των θέσεων αυτών,  καλεί τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να αποσπαστούν στο Συντονιστικό Γραφείο, να υποβάλλουν αίτηση από 23-5-2012 μέχρι 1-6-2012 και να προσφέρουν υπηρεσία κατά το σχολικό έτος 2012-2013.

Για τις αποσπάσεις αυτές το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο (Υ.Σ.Μ.Ε)  λαμβάνει υπόψη του, ανάλογα με τη θέση που πρόκειται να καλυφθεί,τα εξής κριτήρια:


α. τις μεταπτυχιακές σπουδές στη δημόσια διοίκηση, στη νομική ή οικονομική επιστήμη και στη διοίκηση της εκπαίδευσης,
β. το δεύτερο πτυχίο που είναι σχετικό με τη διοικητική, τη νομική ή οικονομική επιστήμη,

γ. την τεκμηριωμένη γνώση του αντικειμένου της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί,
δ. τη γνώση των νέων τεχνολογιών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποίηση επιπέδου Α΄ ή Β΄, 
ε. την αξιόλογη διοικητική εμπειρία, κατά προτίμηση στις υπηρεσίες ή σε νομικά πρόσωπα του ΥΠΔΒΜΘ,
στ. την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποιητικό επιπέδου Β2 και άνω.  
 

Στην αίτησή τους για τις υπηρεσίες αυτές οι εκπαιδευτικοί θα επισυνάψουν τα δικαιολογητικά που αφορούν στα ως άνω αναφερόμενα κριτήρια μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα (όχι παραπάνω από 500 λέξεις) στο οποίο θα περιγράψουν τυχόν πρόσθετα προσόντα που διαθέτουν. Προκειμένου για το κριτήριο (ε) απαιτείται έκθεση αξιολόγησης του προϊσταμένου της υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου, στο οποίο υπηρέτησαν.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης –υπεύθυνης δήλωσης  για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο  αριθμ. Πρωτ. 56018/Δ1/17-5-2012(ΑΔΑΒ49Τ9-1ΒΒ)  εγκύκλιο του Υ.Π.Δ.Β.Μ.&Θ.. 
 
Ανάκληση της αίτησης απόσπασης δε θα γίνεται δεκτή, εκτός αν οι λόγοι τους οποίους επικαλείται ο εκπαιδευτικός έχουν προκύψει μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός έχει υποβάλει αιτήσεις απόσπασης και σε   υπηρεσίες ή φορείς αρμοδιότητας του  Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης  και Θρησκευμάτων, η ικανοποίηση της αίτησης αυτής αποκλείει την εξέταση των λοιπών αιτήσεων.

Οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Εκπαίδευσης παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή σε όλα τα σχολεία της αρμοδιότητάς τους και, αφού συγκεντρώσουν τις αιτήσεις και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών, να τα αποστείλουν μέχρι την Παρασκευή 8-6-2012 με αλληλογραφία στο Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων  (ΚΟΜΟΤΗΝΗ Παν. Τσαλδάρη 56-58, Ταχ.Θυρ. 351  Τ.Κ.  69100).                                                                                                       

Ο Συντονιστής Μ.Ε.
                                                                                   Νικόλαος Παπαγεωργίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: