Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

Παρατείνεται η οκτάμηνη διαθεσιμότητα των καθηγητών- Η τροπολογία

Τροπολογία , προς ψήφιση στη Βουλή, κατέθεσε o υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κ. Μητσοτάκης, με την οποία παρατείνεται η οκτάμηνη διαθεσιμότητα των καθηγητών, η οποία λήγει στις 22 Μαρτίου.
Σε ότι αφορά τους καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι σήμερα 17-2-2013 έχουν εκδοθεί προσωρινοί πίνακες μόνο για την ανακοίνωση 6/2013, δηλ. για την κινητικότητα των εκπαιδευτικών που διαθέτουν δεύτερο πτυχίο και αναμένονται σύντομα οι προσωρινοί πίνακες για την ανακοίνωση 8/2013.
Η υπό ψήφιση, τροπολογία που που δίνει την παράταση της διαθεσιμότητας και καλύπτει τους καθηγητές, έχει ως εξής:

Διαθεσιμότητα έως την έκδοση οριστικών πινάκων διάθεσης

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 101 του Ν. 3528/2007, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο υπάλληλος δεν απολύεται στην περίπτωση που εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, το αρμόδιο όργανο έχει εκδώσει τους πίνακες διάθεσης στους νέους φορείς υποδοχής και ο υπάλληλος συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς.»

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 105 του Ν. 3528/2007, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο υπάλληλος δεν απολύεται στην περίπτωση που εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, το αρμόδιο όργανο έχει εκδώσει τους πίνακες διάθεσης στους νέους φορείς υποδοχής και ο υπάλληλος συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς.»

3. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ζ2 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 5 του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η καταβολή των αποδοχών συνεχίζεται και μετά το πέρας του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος των οκτώ (8) μηνών, εφόσον εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος, το αρμόδιο όργανο έχει εκδώσει τους πίνακες διάθεσης στους νέους φορείς υποδοχής και ο υπάλληλος συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς.»

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: