Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015

Τί προβλέπουν οι ρυθμίσεις για μόνιμους και αναπληρωτές εκπ/κούς - Αιτήσεις µετάθεσης το Δεκέμβριο

Στους πίνακες του 2016-17 θα εμφανιστεί και η προϋπηρεσία 2 σχολικών ετών 2010-11 και 2011-12

Προϋπηρεσία αναπληρωτών

Η παρ. 4 του άρθρου 5Α του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 5 του ν.4283/2014 (Α΄ 189), καταργείται.

Από το σχολικό έτος 2016-2017 η διανυθείσα από 1.9.2010 και εντεύθεν υπηρεσία των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών προσµετράται και οι σχετικοί ενιαίοι πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ανασυντάσσονται αναλόγως. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Το δεύτερο εδάφιο του στοιχείου ν΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Η προϋπηρεσία των ωροµισθίων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας προσµετράται, σύµφωνα µε τα ισχύοντα για τους ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς των λοιπών δηµόσιων σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθµίδα εκπαίδευσης.»

Άρση της ποινής του διετούς αποκλεισμού

Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 17 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίστανται ως εξής: «

α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλαµβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, εφόσον δεν αναλαµβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε (5) ηµερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή αναλαµβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

β) Οι διατάξεις της προηγούµενης περίπτωσης δεν εφαρµόζονται για τους εκπαιδευτικούς που προσλαµβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και αδυνατούν για το λόγο αυτό να αναλάβουν υπηρεσία.» Η ισχύς της παραγράφου αυτής άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017.

Άδειες για αναπληρωτές

Το άρθρο 60 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4210/ 2013 (Α΄ 254), εφαρµόζεται και για τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

Στους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µπορεί να χορηγούνται άδειες µικρής χρονικής διάρκειας για συµµετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεµινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστηµονικού χαρακτήρα στο εσωτερικό, εφόσον η συµµετοχή κρίνεται συµφέρουσα για την υπηρεσία. Οι άδειες αυτές χορηγούνται από το προβλεπόµενο για τους τακτικούς εκπαι- δευτικούς όργανο και µε την ίδια διαδικασία, µε αποδο- χές για όλο το χρόνο κατά τον οποίο ο εκπαιδευτικός µε- τέχει στις εν λόγω δραστηριότητες. Στο χρόνο αυτόν προστίθενται οι ηµέρες που είναι αναγκαίες για τη µετά- βαση και την επιστροφή του εκπαιδευτικού.

Άδειες άνευ αποδοχών - Δεκέμβριο οι αιτήσεις μεταθέσεων - Αποσπάσεις - Προϋπηρεσία σε Πειραματικά και Πρότυπα για διορισμό - Κατάργηση ΠΔ υποχρεωτικών μεταθέσεων υπεράριθμων

Άδειες άνευ αποδοχών

  1. Η παρ. 2 της περίπτωσης Ε΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Άδεια χωρίς αποδοχές που χορηγείται, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να παραταθεί πέρα από πέντε (5) σχολικά έτη.»

Αποσπάσεις

  1. Η παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), αντικαθίσταται ως εξής: «2. Σε κάθε περίπτωση απόσπασης ως µονάδες µετάθεσης υπολογίζονται οι προβλεπόµενες για τη σχολική µονάδα στην οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός.

Προκειµένου για απόσπαση σε άλλη υπηρεσία, φορέα ή νοµικό πρόσωπο υπολογίζονται οι προβλεπόµενες για την πλησιέστερη σχολική µονάδα. Κατ’ εξαίρεση ως µονάδες µετάθεσης των εκπαιδευτικών που αποσπώνται:

α) σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, όπως αυτές ορίζονται στον Οργανισµό του Υπουργείου όπως εκάστοτε ισχύει,

β) στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,

γ) στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,

δ) στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (I.E.Π.), ε) στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.),

στ) στον Εθνικό Οργανισµό Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.), καθώς και

ζ) στις Επιτελικές Δοµές Ε.Σ.Π.Α. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, υπολογίζονται οι µονάδες που προβλέπονται για την πλησιέστερη προς τον εκάστοτε τόπο της υπηρεσίας τους σχολική µονάδα και επιπλέον δύο (2) µονάδες µετάθεσης για κάθε έτος. Η ρύθµιση ισχύει αναδροµικά από την ηµέρα απόσπασης των εκπαιδευτικών.

Η περίπτωση στ΄ της παρ. 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996, καθώς και κάθε διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά το θέµα αυτό καταργείται.»

Προϋπηρεσία σε Πειραματικά και Πρότυπα για διορισμό

  1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Από την προϋπόθεση του προηγούµενου εδαφίου εξαιρείται η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαί- δευσης, της περίπτωσης ιδ΄ της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 34 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002, όπως ισχύει, καθώς και η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών στα πειραµα- τικά και τα πρότυπα σχολεία του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), όπως ισχύει.»

Κατάργηση ΠΔ υποχρεωτικών μεταθέσεων υπεράριθμων

  1. Το π.δ. 28/2014 (Α΄ 48) µε τίτλο «Μεταθέσεις υπεράριθµων εκπαιδευτικών της δηµόσιας πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης» καταργείται.

Μεταθέσεις το Δεκέμβριο

  1. Κατ΄ εξαίρεση, µόνο για το σχολικό έτος 2015- 2016, οι αιτήσεις µετάθεσης των εκπαιδευτικών θα υποβληθούν εντός του µηνός Δεκεµβρίου. 6. Το άρθρο 74 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) καταργείται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: