Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2010

Απαγορεύεται η απόσπαση εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέσεις χωρίς πλήρη εκπαιδευτικά και διδακτικά καθήκοντα.


"Από τη δημοσίευση του παρόντος, απαγορεύεται η απόσπαση εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέσεις χωρίς πλήρη εκπαιδευτικά και διδακτικά καθήκοντα. Επίσης, ορίζεται ότι οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αποσπάσεις εκπαιδευτικών μειώνονται υποχρεωτικά κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%), το αργότερο μέχρι 30.8.2010."'

Tα παραπάνω αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του υπ. Οικονομίας για τα νέα οικονομικά μέτρα (σελίδα 9 άρθρο 11).

Όσον αφορά τις προσλήψεις εκπαιδευτικών η ίδια αιτιολογική έκθεση ορίζει ότι «Ειδικά για το εκπαιδευτικό προσωπικό, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, τα Σώματα Ασφαλείας, το Λιμενικό Σώμα καθώς και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του τομέα υγείας, ο λόγος ορίζεται σε ένα προς ένα (μία πρόσληψη ανά μία αποχώρηση).

Σε αντίθεση με το άλλο προσωπικό του δημοσίου ορίζεται: «Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθιερώνεται ο λόγος ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις) στους φορείς του άρθρου 1 του ν.3812/2009 για το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.

Στον υπολογισμό του αριθμού του προς πρόσληψη προσωπικού στο σύνολο των φορέων, συνυπολογίζεται και ο υποχρεωτικός διορισμός των αποφοίτων της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και της Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και ο υποχρεωτικός διορισμός που διενεργείται βάσει ειδικών διατάξεων»

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΣΤΟ esos

Δεν υπάρχουν σχόλια: