Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

ΙΕΠ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ για τη συνάφεια των μεταπτυχιακών & διδακτορικών τίτλων στην Ειδική Αγωγή

Τα κριτήρια για τη συνάφεια των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων στην ειδική αγωγή - έναρξη ισχύος  11/3/16

Απόσπασμα Πρακτικού 8/10-03-2016 

Σήμερα 10 Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36 Αθήνα, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεράσιμου Κουζέλη.

Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του Ι.Ε.Π. κ. Παύλος Χαραμής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη, Γεωργία Φέρμελη και Κρυσταλλία Χαλκιά- Θεοδωρίδου. Απουσιάζει ο κ. Κώστας Βρατσάλης. Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Σταυρούλα Χρονοπούλου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση.

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα: «Ημερομηνία έναρξης ισχύος των κριτηρίων συνάφειας» 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο κ. Βασίλειος Κουρμπέτης, Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής για Εξέταση Συνάφειας των Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών Τίτλων με την Ειδική Αγωγή, έχει καταθέσει προς έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 373/10-03-2016): «Σχετ. το υπ΄αριθμ. 181/Υ/4-03-2016 έγγραφο του Γρ. Υπουργού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Η Επιστημονική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1) το υπ΄αριθμ 6/ 9-03-2016 Πρακτικό της Επιστημονικής Επιτροπής προτείνει τα παρακάτω:

Α) Τα κριτήρια συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων με την ΕΑΕ παραμένουν όπως έχουν αυτά οριστεί και εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 62/17-12-2015 απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ. Ειδικότερα:

 1. Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί από Παιδαγωγικό Τμήμα ή Τμήμα Ανθρωπιστικών σπουδών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή και από άλλα Τμήματα και να έχει εκπαιδευτική ή παιδαγωγική εφαρμογή στην ΕΑΕ.

2. Ο χρόνος σπουδών πλήρους φοίτησης να είναι τουλάχιστον 3 εξάμηνα δηλαδή να έχει 90 πιστωτικές μονάδες ECTS. Το πρόγραμμα σπουδών να περιλαμβάνει πρακτική άσκηση σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Στο χρόνο σπουδών να περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση τουλάχιστον 20 πιστωτικών μονάδων ECTS.

3. Η πρακτική άσκηση να έχει υλοποιηθεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή/και σχολικές μονάδες γενικής αγωγής όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η πρακτική άσκηση να είναι βεβαιωμένη από τον επόπτη καθηγητή και τον υπεύθυνο της σχολικής μονάδας και να συνοδεύεται από ημερολόγιο/παρουσιολόγιο. Η πρακτική άσκηση να περιλαμβάνει παρατήρηση, σχεδιασμό μαθημάτων ή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, συμμετοχή στη διδασκαλία και απαραιτήτως εποπτευόμενη αυτόνομη διδασκαλία ή εκπαιδευτική παρέμβαση όπως αυτή ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Δεν γίνονται δεκτές: πρακτικές ασκήσεις εξ αποστάσεως, μελέτες περίπτωσης, ιδιωτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Η προϋπηρεσία να μην θεωρείται πρακτική άσκηση.

4. Τα 6/9 των μαθημάτων (συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής εργασίας και της πρακτικής άσκησης) ή οι 60 από τις 90 απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες ECTS του Προγράμματος Σπουδών να είναι σχετικά με τις κατηγορίες αναπηριών ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών όπως αυτές ορίζονται στο νόμο 3699/2008, Άρθρο 3 ή στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την ΕΑΕ.

Β) Ως προς την ημερομηνία έναρξης των κριτηρίων, Να ισχύουν τα κριτήρια από την ημερομηνία ανάρτησης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δεν θίγονται κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων που έχουν εγγραφεί και φοιτούν πριν την ημερομηνία ανάρτησης της εν λόγω απόφασης.».

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει, ως έχει, την παραπάνω εισήγηση του κ. Βασιλείου Κουρμπέτη, Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής για Εξέταση Συνάφειας των Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών Τίτλων με την Ειδική Αγωγή ως προς:

Α) τα κριτήρια συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων με την ΕΑΕ τα οποία παραμένουν όπως έχουν οριστεί και εγκριθεί με την υπ΄ αριθμ. 62/17-12-2015 απόφαση του ΔΣ του Ι.Ε.Π. και περιγράφονται παραπάνω, και

Β) την ημερομηνία έναρξης των κριτηρίων. ....................................................................................................................................................

 Στο σημείο αυτό, και ώρα 13:40, λήγει η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Γεράσιμος Κουζέλης Σταυρούλα Χρονοπούλου αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ

Δείτε εδώ το πρακτικό

Δεν υπάρχουν σχόλια: