Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

Από σήμερα οι αιτήσεις για την Ενισχυτική Διδασκαλία - Τι πρέπει να ξέρετε

Σήμερα  Τετάρτη 24/2/16 ξεκίνησαν οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ανακοινώνει την έναρξη της Υποβολής Αιτήσεων εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία σύμφωνα με την αριθμ. 201980/Δ2/10-12-2015, ΦΕΚ 2737/τ.Β΄/16-12-2015, Υπουργική Απόφαση. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου και λήγει την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 14.00.

Σύμφωνα με την αριθμ. 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737 τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση, οι ενδιαφερόμενοι είναι δυνατόν να υποβάλουν αίτηση σε μία (1) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) της επιλογής τους. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι οι οποίοι, τυχόν, υποβάλλουν αιτήσεις σε περισσότερες από μία Δ.Δ.Ε. θα τεθούν εκτός προγράμματος.

Οι αιτήσεις αφορούν τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02 (Φιλόλογοι), ΠΕ03  (Μαθηματικοί), ΠΕ04.01 (Φυσικοί) και ΠΕ04.02 (Χημικοί). Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι  εγγεγραμμένοι στους Ενιαίους Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας έτους 2015-2016. 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Για τον πίνακα θέσεων ανά Δ/μια Εκπαίδευση 
(πίνακας ΣΚΕΔ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ) πατήστε εδώ

Για την Υπουργική Απόφαση πατήστε εδώ

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στο   πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2015-2016»               
 Έχοντας  υπ’  όψη :
  1. Την Υ.Α. 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737 τ.Β΄) «Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για το σχολικό έτος 2015-2016» όπως συμπληρώθηκε, τροποποιείται και ισχύει.
  2. Τη με αρ. πρωτ. 21590/09-12-2015 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Β/βάθμια Εκπαίδευση» στους ΑΠ 6, 8 & 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 5000076), όπως τροποποιείται και ισχύει.
  3. Την Υ.Α. 151862/Ε2/29-09-2015 με θέμα «Κύρωση ενιαίου πίνακα προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.03, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία σχολ. έτους 2015-2016», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
  4. Τα στοιχεία με τα ορισμένα Σχολικά Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Σ.Κ.Ε.Δ.) και τους πίνακες κατανομής από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη του προγράμματος της ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (Ε.Δ.), η οποία αποτελεί άξονα της Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης στο Γυμνάσιο,καλούνται:

Όλες οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.), από Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου έως και Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 14.00, να δεχθούν αιτήσεις υποψηφίων -ΠΕ02 (Φιλόλογοι), ΠΕ03  (Μαθηματικοί), ΠΕ04.01 (Φυσικοί) και ΠΕ04.02 (Χημικοί)- που επιθυμούν να απασχοληθούν στο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2015-2016 και βρίσκονται ήδη εγγεγραμμένοι στους Ενιαίους Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας έτους 2015-2016.

Σύμφωνα με την αριθμ. 201980/Δ2/10-12-2015 (ΦΕΚ 2737 τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση, οι ενδιαφερόμενοι είναι δυνατόν να υποβάλουν αίτηση σε μία (1) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) της επιλογής τους. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι οι οποίοι, τυχόν, υποβάλλουν αιτήσεις σε περισσότερες από μία Δ.Δ.Ε. θα τεθούν εκτός προγράμματος.
Η αίτηση εκπαιδευτικού (συνημμένο 1) και ο πίνακας Σ.Κ.Ε.Δ.-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (συνημμένο 2) να αναρτηθούν σε εμφανές σημείο σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στις  ιστοσελίδες τους.

Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από τους ενδιαφερόμενους στα αναφερόμενα της αίτησης εκπαιδευτικού (συνημμένο 1).

Οι Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, που αποτελούν το συνημμένο 3 του παρόντος (τέσσερις (4) πίνακες σε ηλεκτρονική μορφή- αρχείο excel: ΠΕ02_Για_Ανάρτηση_20160219, ΠΕ03_Για_Ανάρτηση_20160219, ΠΕ04_01_Για_Ανάρτηση_20160219, ΠΕ04_02_Για_Ανάρτηση_20160219), να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1. Στους εν λόγω πίνακες (συνημμένο 3) δεν περιλαμβάνονται όσοι εκ των εκπαιδευτικών έχουν ήδη αναλάβει υπηρεσία για το σχολικό έτος 2015-2016.
2. Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τη σειρά κατάταξής τους και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://e-aitisi.sch.gr/ (για την Υ.Α. 201980/Δ2/10-12-2015, ΦΕΚ 2737/τ.Β΄/16-12-2015, όπως ισχύει).

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται, κατά τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, να συμπληρώσουν στο πεδίο «Αρ. Πρωτοκόλλου Αίτησης» των επισυναπτόμενων αρχείων: «Ενισχυτική ΠΕ02: Δ.Δ.Ε. …. », «Ενισχυτική ΠΕ03: Δ.Δ.Ε. …. », «Ενισχυτική ΠΕ04.01: Δ.Δ.Ε. …. », «Ενισχυτική ΠΕ04.02: Δ.Δ.Ε. …. », που αποτελούν το συνημμένο 4 του παρόντος, τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία της αίτησης του υποψηφίου διδάσκοντα (συνιστάται η ανωτέρω διαδικασία να γίνεται ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης).

Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 14.00), η κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποστέλλει άμεσα αντίγραφο  των ηλεκτρονικών αρχείων «Ενισχυτική ΠΕ02: Δ.Δ.Ε. …. », «Ενισχυτική ΠΕ03: Δ.Δ.Ε. …. », «Ενισχυτική ΠΕ04.01: Δ.Δ.Ε. …. » και «Ενισχυτική ΠΕ04.02: Δ.Δ.Ε. …. » (συνημμένο 4), σταemail: t05sded@minedu.gov.gr και sde_tmd@minedu.gov.gr (Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε.), καθώς και στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση   Π.Ε. & Δ.Ε.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν την όλη διαδικασία.

Το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Β/βάθμια Εκπαίδευση» στους ΑΠ 6, 8 & 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Θα ακολουθήσει άμεσα νέα εγκύκλιος.


Μαρούσι, 22-02-2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: