Σάββατο, 20 Αυγούστου 2016

Η θέση της ΑΚΙΣ για την παραλαβή του έργου της αντιπλημμυρικής προστασίας της πόλεως Σάμου

Η παράταξή μας διαφώνησε στο πρόσφατο ΔΣ (29-7-2016) με τη διαδικασία παραλαβής του έργου: «αντιπλημμυρική προστασία της παραλιακής ζώνης εντός Χ.Ζ. λιμένα Βαθέος και αποκατάσταση τμήματος της Χ.Ζ. λιμένα Βαθέος» και απαίτησε να εφαρμοσθεί κατά γράμμα ο νόμος 3669 και ιδιαιτέρως η παράγραφος 3 του άρθρου 60 περί αποκατάστασης των ελαττωμάτων και μείωσης της αμοιβής του εργολάβου και η παράγραφος 5 του άρθρου 73 περί αναβολής της παραλαβής του έργου μέχρι αποκατάστασης των ελαττωμάτων.

Πριν ένα χρόνο έγιναν έκτακτα δημοτικά συμβούλια και συζητήσεις επί συζητήσεων για τις μεγάλες καθυστερήσεις, τα ελαττώματα και τις κακοτεχνίες του συγκεκριμένου έργου. Δόθηκαν υποσχέσεις για την αποκατάσταση αυτών και εκδόθηκαν προς τούτο από το Δήμο σχετικά Δελτία Τύπου (5-1-2015 & 28-2-2015). Όλα αυτά όμως έμειναν στα λόγια και το νέο έργο παραδόθηκε χωρίς να αποκατασταθούν οι κακοτεχνίες και να αρθούν τα ελαττώματα.

Προς ενημέρωση των δημοτών παρατίθενται μερικά από τα ελαττώματα του συγκεκριμένου έργου, προϋπολογισμού 4,8 εκατομμυρίων ευρώ, που σημειωτέον ενισχύθηκε οικονομικά από ιδίους πόρους του Δήμου με συμπληρωματική πίστωση 330 χιλιάδων ευρώ.

1. Οι κυβόλιθοι κατασκευής των πεζοδρομίων είναι ακατάλληλοι για τη διέλευση των πεζών λόγω της ανώμαλης επιφάνειας βατότητας, αλλά και του τρόπου τοποθέτησής τους.

2. Το γαρμπιλομωσαϊκό των πεζοδρομίων είναι σαθρό και παρουσίασε φθορές από τις πρώτες ημέρες της κατασκευής του, λόγω της ακατάλληλης ποιότητας/ποσότητας των υλικών και του τρόπου κατασκευής του.

3. Τεμάχια μεταλλικών σκάρων απορροής όμβριων υδάτων της παραλιακής οδού είναι τοποθετημένα υψηλότερα του επιπέδου απορροής και στρεβλωμένα.

4. Τεμάχια μεταλλικών φρεατίων της κεντρικής αποχέτευσης επί της παραλιακής οδού είναι άτεχνα τοποθετημένα και σπασμένα.

5. Η στέψη του κυματοθραύστη, που ανακατασκευάστηκε μπροστά από τους χώρους στάθμευσης της παραλιακής οδού, δεν κλείνει με τους υπάρχοντες ογκόλιθους όπως προέβλεπε η μελέτη, αλλά έχει διαστρωθεί από μικρές πέτρες, με αποτέλεσμα αυτές να παρασύρονται με την πρώτη τρικυμία και να πέφτουν ανάμεσα στα σταθμευμένα αυτοκίνητα.

6. Οι μαρμάρινες πλάκες που τοποθετήθηκαν στην πλατεία Πυθαγόρα στρώθηκαν με άτεχνο τρόπο, με αποτέλεσμα να επιτρέπουν στη βροχή να σχηματίζει επί της πλατείας λακκούβες με νερό.

7. Οι πλάκες οδηγού όδευσης των τυφλών, επί της πλατείας Πυθαγόρα, δεν τοποθετήθηκαν σε ευθεία γραμμή, αλλά υπό γωνία, με αποτέλεσμα να παρακωλύουν τη διέλευση αυτών.

8. Τα δένδρα εκατέρωθεν της παραλιακής οδού φυτεύτηκαν χωρίς τις μεταλλικές ράβδους στήριξης, που προέβλεπε η μελέτη και χωρίς τις μεταλλικές σχάρες εδάφους.

9. Η παιδική χαρά, που κατασκευάστηκε έναντι της Τραπέζης της Ελλάδος, δεν διαθέτει προστατευτικό κιγκλίδωμα, αφήνοντας απροστάτευτα τα μικρά παιδιά από τα διερχόμενα οχήματα της παραλιακής οδού και τη θάλασσα, που απέχει μόλις ελάχιστα μέτρα από την παιδική χαρά.

Τα έργα υποδομής και ανάπτυξης του τόπου μας είναι ευπρόσδεκτα αρκεί να μελετώνται, να εκτελούνται και να παραλαμβάνονται σωστά, επ’ ωφελεία των δημοτών και μόνο.
Αντώνιος Σίμος
Δημοτικός Σύμβουλος
Ν.3889/2008 – Άρθρο  60

Ακαταλληλότητα υλικών – Ελαττώματα -Παράλειψη συντήρησης

2. Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση υλικά δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία η μη χρησιμοποίηση των υλικών. (εργαστηριακός έλεγχος κτλ)

3. Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων μέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε εργασία παρουσιάσει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται σε αυτόν ειδική διαταγή της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η ειδική διαταγή προσδιορίζει τα ελαττώματα και τάσσει εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση των ελαττωματικών εργασιών και η ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες με την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή μπορεί να περιλαμβάνει και την εκτέλεση ορισμένων εργασιών για τον περιορισμό του ελαττώματος. Ακολουθείτε διαδικασία ενστάσεων – λόγοι ασφαλείας)

Άρθρο  73

Προσωρινή παραλαβή του έργου

4. Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά. Η επιτροπή επίσης ελέγχει κατά το δυνατόν την ποιότητα των εργασιών και αναγράφει στο πρωτόκολλο τις παρατηρήσεις της, ιδίως για τις εργασίες που κρίνονται απορριπτέες ή ελαττωματικές, που πρέπει να αποκατασταθούν, ή παραδεκτές μεν αλλά με μείωση της τιμής τους.

5. Η προσωρινή παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την προϊσταμένη αρχή. Αυτή μπορεί να αναβάλει την έγκριση του πρωτοκόλλου μέχρι να αποκατασταθούν από τον ανάδοχο τα ελαττώματα που διαπιστώθηκαν.

Άρθρο  74

Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων

2. Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: