Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

Από 1 έως 20 Μαΐου οι εγγραφές σε δημοτικά και νηπιαγωγεία για το επόμενο σχολικό έτος

Για τα πρωτάκια που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο και στην πρώτη δημοτικού το 2016-2017, οι εγγραφές θα γίνουν αποκλειστικά από 1 έως 20 Μαΐου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, η ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία προκειμένου να αποκρυσταλλωθούν εμπροθέσμως τα εκπαιδευτικά κενά και να είναι δυνατή η κάλυψή τους κατά την έναρξη του επόμενου διδακτικού έτους.

Η ΔΙΑΤΑΞΗ

β) Η ισχύς της παραγράφου αυτής άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017.

2. α) Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 2817/2000 (Α΄78), προστίθεται εδάφιο ως εξής: « Ειδικά οι εγγραφές μαθητών για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο και στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου γίνονται αποκλειστικά από 1 έως 20 Μαΐου του προηγούμενου διδακτικού έτους, με την επιφύλαξη της διάταξης του δεύτερου εδαφίου».

Δεν υπάρχουν σχόλια: