Σάββατο, 23 Απριλίου 2016

Συνταξιοδοτικός Οδηγός για εκπαιδευτικούς (ΝΕΑ έκδοση)

Στην παρούσα συνέντευξη που έδωσε στο iPaideia.gr ο Δικηγόρος Γιάννης Μαυρωνάς προσπαθεί να εξηγήσει με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων διευκρινήσεις σε θέματα που αφορούν στο συνταξιοδοτικό των εκπαιδευτικών

Συνταξιοδοτικός Οδηγός για εκπαιδευτικούς

Πότε μπορούν να κάνουν αίτηση για να βγουν στην σύνταξη οι εκπαιδευτικοί;

Οι εκπαιδευτικοί είναι γεγονός ότι αποτελούν την μόνη κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι δεν μπορούν να επιλέξουν πότε θα παραιτηθούν , ακόμα και αν έχουν συμπληρώσει όλες τις απαραίτητες προϋποθεσεις για λήψη σύνταξης. Υπάρχει συγκεκριμένο διάστημα υποβολής παραιτήσεως των εκπαιδευτικών και αυτό είναι το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου 2016, οπότε υποβάλλονται αιτήσεις και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση με το Δημόσιο στις 1-7-2016, οπότε λήγει και το διδακτικό έτος.

Εάν κάποιος εκπαιδευτικός «μετανιώσει», μπορεί να πάρει πίσω την παραίτησή του;

O εκπαιδευτικός που έχει υποβάλει αίτηση παραίτησης μπορεί να την ανακαλέσει , μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την υποβολή της, αλλιώς η παραίτησή του καθίσταται οριστική.

Με δεδομένο ότι, όπως γνωρίζουμε, οι οριστικές αποφάσεις για απονομή σύνταξης αργούν πολύ, οι παραιτηθέντες εκπαιδευτικοί πότε παίρνουν έστω και προσωρινά σύνταξη;

Η προκαταβολής σύνταξης θα γίνει αναδρομικά από την επομένη της λύσης της υπαλληλικής σχέσης, δηλαδή τον Ιούλιο του 2016. Ο εκπαιδευτικός θα αρχίσει να λαμβάνει αναδρομικά τότε το ποσό προσωρινής σύνταξης που θα έχει διαμορφωθεί με το νέο τρόπο υπολογισμού σύνταξης που κατά πάσα πιθανότητα θα έχει ψηφιστεί μέχρι τότε, με τον νέο ασφαλιστικό νόμο.

Τι είναι το ΔΑΥΚ και γενικά τι πρέπει να προσέξει ο εκπαιδευτικός – δημόσιος υπάλληλος κατά τη συμπλήρωση των χαρτιών του για λήψη σύνταξης;

Το ΔΑΥΚ είναι το δελτίο ατομικής και υπηρεσιακή κατάστασης και συμπληρώνεται από την Υπηρεσία του εκπαιδευτικού ο οποίος υποβάλλει την παραίτησή του. Κατά την συμπλήρωση της αίτησης απονομής συντάξεως, ο υπάλληλος θα πρέπει να προσέξει έτσι ώστε να σημειωθούν σωστά επί της αιτήσεως οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες επιθυμεί να λάβει σύνταξη τόσο από το Γενικό Λογιστήριο, που κανονίζει την κύρια σύνταξή του όσο και στα επικουρικά ταμεία του, πχ, στο ΤΠΔΥ , το οποίο είναι αρμόδιο για την λήψη εφάπαξ. Αυτό ιδιαίτερα σε περιπτώσεις , που ο υπάλληλος, έχει κάνει κάποια αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας ή πλασματικών ετών, βγαίνει στην σύνταξη με κανόνες διαδοχικής ασφάλισης, επιθυμεί την τελευταία στιγμή να αναγνωρίσει έτη ασφάλισης κ.ο.κ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το ΕΤΕΑ, το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως, στο οποίο έχει συγχωνευτεί το ΤΕΑΔΥ ( Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης στο οποίο υπάγονται οι εκπαιδευτικοί – δημόσιοι υπάλληλοι), εφιστά με ανακοίνωσή του την προσοχή στους υπαλλήλους που συμπληρώνουν την υπεύθυνη δήλωση με την οποία ζητούν επικουρική σύνταξη από το Ταμείο, να προσέξουν ώστε να συμπληρώσουν σωστά τόσο τους όρους με τους οποίους θεμελιώνουν δικαίωμα ( πχ διαδοχική ασφάλιση) , όσο και το εάν έχει προηγηθεί κάποια εξαγορά χρόνου με εκδοθείσα απόφαση του ταμείου ή ο υπάλληλος επιθυμεί κατά την στιγμή της συνταξιοδότησής του να αναγνωρίσει παραπάνω χρόνια για επικουρική σύνταξη. Χρειάζεται προσοχή και επιμέλεια λοιπόν κατά την συμπλήρωση των εγγράφων που απαρτιζουν την αίτηση συνταξιοδότησης.

Πως θεμελιώνει δικαίωμα για να βγει στην σύνταξη ο εκπαιδευτικός, μετά τις αλλαγές του νόμου του Αυγούστου του 2015;

Γενικός κανόνας, για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο Δημόσιο είναι η συμπλήρωση 25ετίας, εκτός από κάποιες ειδικές περιπτώσεις (π.χ τρίτεκνοι), όπου απαιτείται λιγότερος χρόνος ασφάλισης (π.χ 20ετία ή 21ετία ή 23ετία), προκειμένου κάποιος να μπορεί να συνταξιοδοτηθεί.

Γγια τη συμπλήρωση των 25 ετών ασφάλισης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τόσο ο χρόνος που διανύεται στο Δημόσιο, όσο και ο χρόνος του ιδιωτικού τομέα, με βάση τις διατάξεις για τη διαδοχική ασφάλιση, ενώ κρίσιμες θεωρούνται και οι εξαγορές πλασματικών ετών.

Πλέον, όμως, μετά και την την έκδοση του Ν. 4336/2015, η θεμελίωση δικαιώματος στο Δημόσιο, όπως την ξέραμε , άλλαξε. Σήμερα η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος πραγματοποιείται με την ταυτόχρονη συμπλήρωση ετών ασφάλισης και ορίου ηλικίας.

Μάλιστα, για να βγεί κάποιος υπάλληλος στη σύνταξη , χωρίς να μεταβάλλεται το όριο ηλικίας που ίσχυε με το παλαιό καθεστώς, είναι απαραίτητο μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015 να είχε συμπληρώσει τόσο τα χρόνια ασφάλισης όσο και το παλιό όριο ηλικίας.

Εάν δεν συντρέχουν σωρευτικώς και οι 2 προϋποθέσεις (έτη ασφάλισης-όριο ηλικίας), η συνταξιοδότηση δεν είναι εφικτή και η ηλικία συνταξιοδότησης του υπαλλήλου αυξάνεται και ο υπάλληλος θα πρέπει να ανατρέξει στους πίνακες συνταξιοδότησης με τα όρια ηλικίας που έχουν δημοσιευθεί, σε σχέση με την εφαρμογή του Ν. 4336/2015 και να προσέξει καθώς μια λανθασμένη υπαγωγή θα οδηγήσει σε επιζήμια επιλογή, δηλαδή σε εσφαλμένη παραίτηση από την υπηρεσία.

Πως διαμορφώνονται πλέον οι προϋποθέσεις για σύνταξη με 35ετία;

Για την σύνταξη με συμπλήρωση 35ετίας για τους εκπαιδευτικούς- δημοσίους υπαλλήλους, μετά και την ψήφισης του νόμου 4336/2015 άλλαξαν τα πράγματα για αυτούς που επιλέγουν να αποχωρήσουν με 35 χρόνια ασφάλισης ως προς την αύξηση της ηλικίας κατά την οποία μπορούν να αποχωρήσουν. Εάν δεν έχουν συμπληρωθεί όλες οι κατά τον νόμο και τις εγκυκλίους προϋποθέσεις, ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος υπάγεται στις ηλικακές αυξήσεις του Πίνακα 1 του νόμου /Συγκεκριμένα επηρεάστηκαν αυτοί που είναι ασφαλισμένοι μετά τις 31.12.1982, διότι οι ασφαλισμένοι πριν το 1983, μπορούν να αποχωρήσουν σε οποιαδήποτε ηλικία, εάν έχουν συμπληρώσει 35ετία μέρι τις 18.8.2015. Εάν βέβαια, δεν έχουν συμπληρώσει την 35ετία μέχρι τις 18.8.2015 , θα υπαχθούν και αυτοί στον Πίνακα 1 και θα καθοριστεί νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης με βάση την ημερομηνια συμπλήρωσης του 58ου έτους τους και της 35τίας.

Οι διορισμένοι μετά τις 31.12.1982 λοιπόν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν , έαν έχουν συμπληρώσει 25ετία μέχρι το 2010 , με την συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης και του 58ουέτους της ηλικίας τους. Εάν δεν έχουν συμπληρώσει όλα αυτά μέχρι τις 18.8.2015, τότε αυξάνεται η ηλικία κατά την οποία μπορούν να συνταξιοδοτηθούν, και υπάγονται στον Πίνακα 1 του νέου νόμου και η ηλικία αποχωρήσεώς τους διαμορφώνεται ανάλογα με το έτος που συμπληρώνουν τα 58 τους χρόνια και τα 35 χρόνια ασφάλισης .

Επίσης μπορούν να συνταξιοδοτηθουν, εάν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι το 2011 με την συμπλήρωση 36 ετών ασφάλισης και του 58ου έτους της ηλικίας τους. Εάν δεν έχουν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις μέχρι τις 18.8.2015, τότε αυξάνεται η ηλικία κατά την οποία μπορούν να συνταξιοδοτηθούν, και υπάγονται στον Πίνακα 1 του νέου νόμου και η ηλικία αποχωρήσεώς τους διαμορφώνεται ανάλογα με το έτος που συμπληρώνουν τα 58 τους χρόνια και τα 36 χρόνια ασφάλισης.

Τέλος μπορούν να συνταξιοδοτηθουν, εάν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι το 2012 με την συμπλήρωση 37 ετών ασφάλισης και του 59ου έτους της ηλικίας τους. Εάν δεν έχουν συγκεντρώνουν τις παραπάνω προϋποθέσεις μέχρι τις 18.8.2015, τότε αυξάνεται το όριο ηλικίας κατά την οποία μπορούν να συνταξιοδοτηθούν, και υπάγονται στον Πίνακα 1 του νέου νόμου και η ηλικία αποχωρήσεώς τους διαμορφώνεται ανάλογα με το έτος που συμπληρώνουν τα 59 τους χρόνια και τα 37 χρόνια ασφάλισης.

Τέλος να συμπληρώσω γενικότερα ότι υπάρχει και η συνταξιοδότηση άνευ ορίου ηλικίας , που αποτελεί δύσκολο στόχο, λόγω των πολλών ετών ασφάλισης που πρέπει να έχει συγκεντρώει ο ασφαλισμένος.

Για τους τους μέχρι 31/12/1982 ασφαλισμένους του Δημόσιο, όπως είπαμε, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας συνταξιοδότηση, χωρεί με την συμπλήρωση περίπτωση 35ετίας μέχρι τις 18.8.2015 . Για τους ασφαλισμένους μετά την 01/01/1983 , αυτό μπορεί να γίνει με την συμπλήρωση 37ετίας μέχρι τις 18.8.2015.

Η 35ετία ή 37ετία λοιπόν, θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε συμπληρωθεί έως και 18/08/2015, αλλιώς εισάγεται ως βάση υπολογισμού του νέου ορίου ηλικίας,συγκεκριμένο ηλικιακό έτος . Έτσι, με τα νέα δεδομένα που θέτει ο Ν. 4336/2015, αν η 35ετία συμπληρώνεται από 19/08/2015 και μετά, το όριο ηλικίας που εισάγεται είναι το 58ο, ενώ, αν η 37ετία συμπληρώνεται από 19/08/2015 και μετά, το όριο ηλικίας που εισάγεται είναι το 55ο.

Ο ειδικός τρόπος συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών με 30 χρόνια υπηρεσίας εξακολουθεί να ισχύει;

Εξακολουθεί να ισχύει, αλλά υπό συγκεκριμένες προύποθέσεις , όπως διευκρινίστηκε με σχετική εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Καλό είναι λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί που σκέφτονται την συνταξιοδότηση, να εξετάσουν , έρα από τις γενικές προϋποθέσεις εξόδου, μήπως πληρούν τις προυποθέσεις της συνταξιοδότησης με 30ετία.

Πριν την ψήφιση του Ν. 4336/2015, για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ίσχυαν, επίσης, οι επιπλέον «ειδικές» προϋποθέσεις που προέβλεπε ο νόμος 3075/2002, δηλαδή 30 έτη υπηρεσίας και ηλικία 55 ετών για όσους έχουν διοριστεί μέχρι 31-12-82 και 30 έτη υπηρεσίας και ηλικία 60 ετών για όσους έχουν διοριστεί/ ασφαλιστεί μετά την 1-1-83, εφόσον έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (25ετία) μέχρι 31-12-2010.

Συγκεκριμένα, μετά τον νόμο του Αυγούστου, για να μπορεί ένας εκπαιδευτικός να πάρει σύνταξη με τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα πρέπει να είχε συμπληρώσει μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015 τόσο τα 30 χρόνια υπηρεσίας και όσο τα 55 του έτη εάν είναι διορισμένος πριν το 1983 ή 30 χρόνια υπηρεσίας και τα 60 έτη του εάν είναι διορισμένος μετά το 1983. Προσοχή πρεπει να δοθεί ότι και στις δύο περιπτώσεις, ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει συμπληρώσει 25ετία μέχρι τις 31.12.2010. Εάν λοιπόν, ο εκπαιδευτικός δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις στις 18.8.2015 , αυξάνεται το όριο ηλικίας συνταξιοδοτήσεώς του, με τις διατάξεις περί εκπαιδευτικών και θα πρέπει να ανατρέξει στους πίνακες ορίων ηλικίας του Ν. 4336/2015 και συγκεκριμένα στον Πίνακα 2 για να δει σε ποια ηλικία συνταξιοδοτείται πλέον με τον παραπάνω τρόπο.

Ως γνωστόν υπάρχουν κάποιες ειδικές κατηγορίες υπαλλήλων που έχουν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης . Τι ισχύει πλέον για τους γονείς που θεμελιώνουν δικαίωμα με ανήλικο τέκνο;

Πρώτα από όλα, να επισημάνουμε ότι πλέον ως ημερομηνία ενηλικίωσης των παιδιών θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν (με βάση την ημερομηνία γέννησης) το 18ο έτος της ηλικίας τους. Αυτό είναι κάτι σημαντικό , διότι έτσι κερδίζουν το δικαίωμα να θεμελιώσουν με ανήλικο κάποιοι γονείς που συμπλήρωναν 25ετία λίγο μετά αφού το παιδί τους έκλεινε τα 25 χρόνια του.

Μια μητέρα με ανήλικο τέκνο που επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί άμεσα πρέπει να έχει ταυτόχρονα συμπληρώσει 25ετία (είτε με πραγματικό χρόνο, είτε με εξαγορές) κατά το επίμαχο έτος (2010, 2011, 2012), αλλά και την κρίσιμη ηλικία (50, 52, 55) έως και 18/08/2015. Διαφορετικά, εμπίπτει στις μεταβατικές αυξήσεις των ηλικιακών ετών και θα πρέπει να ανατρέξει στους νέους πίνακες συνταξιοδότησης.

Επίσης όσοι άνδρες συμπληρώνουν 25ετία τη διετία 2011 και 2012, είναι σε καλύτερη μοίρα .Ένας πατέρας με ανήλικο τέκνο που επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί άμεσα, πρέπει να έχει ταυτόχρονα συμπληρώσει 25ετία (είτε με πραγματικό χρόνο, είτε με εξαγορές) κατά το επίμαχο έτος (2011, 2012), αλλά και την κρίσιμη ηλικία (52, 55) έως και 18/08/2015. Διαφορετικά, εμπίπτει στις μεταβατικές αυξήσεις των ηλικιακών ετών και θα πρέπει να ανατρέξει και εκείνος στους νέους πίνακες συνταξιοδότησης.

Για τους τρίτεκνους υπάρχουν αλλαγές;

Aνδρες τρίτεκνοι που θα συμπληρώσουν 20ετία το 2011 και 2012, με εξαγορές πλασματικών ετών, μπορούν αναδρομικώς να φθάσουν τα 21 έτη και 23 έτη αντίστοιχα για να «κλειδώσουν» τη συνταξιοδότηση.

Ένας τρίτεκνος που επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί άμεσα πρέπει να έχει ταυτόχρονα συμπληρώσει 21ετία και 23ετία (είτε με πραγματικό χρόνο, είτε με εξαγορές) κατά το επίμαχο έτος (2011, 2012), αλλά και την κρίσιμη ηλικία (52, 55) έως και 18/08/2015. Διαφορετικά, τον επηρεάζουν οι αυξήσεις των ηλικιακών ετών και θα πρέπει να ανατρέξει και εκείνος στους νέους πίνακες συνταξιοδότησης.
Οι πιο ευνοημένες είναι οι γυναίκες τρίτεκνες που συμπληρώνουν 20ετία το 2010, είτε κανονικά είτε με την αναγνώριση μόνο ετών τέκνων. Αυτές εάν συμπληρώνουν την 20ετία μεχρι το 2010 , αποχωρούν χωρίς όριο ηλικίας, οποτεδήποτε!

Κερδισμένες είναι και οι τρίτεκνες που συμπληρώνουν 20ετία το 2011 και 2012. Με εξαγορές πλασματικών ετών μπορούν αναδρομικώς να φθάσουν τα 21 έτη και 23 έτη αντίστοιχα για να κατοχυρώσουν τη συνταξιοδότηση.

Μια τρίτεκνη γυναίκα που επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί άμεσα, με τις προϋποθέσεις του 2010, λοιπόν, πρέπει να έχει συμπληρώσει 20ετία έως και 18/08/2015, ώστε να μην εισαχθεί στην περίπτωσή της ηλικιακό έτος, το οποίο θα είναι δεσμευτικό για τη συνταξιοδότησή της.

Μια τρίτεκνη γυναίκα που επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί άμεσα, με τις προϋποθέσεις του 2011 και του 2012, πρέπει να έχει ταυτόχρονα συμπληρώσει 21ετία και 23ετία (είτε με πραγματικό χρόνο, είτε με εξαγορές) κατά το επίμαχο έτος (2011, 2012), αλλά και την κρίσιμη ηλικία (52, 55) έως και 18/08/2015. Διαφορετικά, επηρεάζεται από τις μεταβατικές αυξήσεις των ηλικιακών ετών και θα πρέπει να ανατρέξει στους νέους πίνακες συνταξιοδότησης.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το ποσό της σύνταξη των τριτέκνων είναι μεν πλήρες, αλλά αναλογικό των ετών ασφάλισης τη στιγμή που θα βγουν στην σύνταξη.

Σχετικά με τις μειωμένες συντάξεις τι έχετε να μας πείτε;

Μειωμένη ή πρόωρη σύνταξη είναι η σύνταξη που μορεί να πάρει ένας εκπαιδευτικός- δημόσιος υπάλληλος πριν τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση ορίου ηλικίας, εάν έχει θεμελιώσει δικαίωμα προς τούτο. Εντούτοις, με την εφαρμογή του Ν. 4336/2015, δεν υπάρχει πλαφόν στα ποσοστά μειώσεων (όπως π.χ ισχύει για τον ιδιωτικό τομέα πλαφόν 30%), οπότε το ποσοστό μείωσης μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και το 51% (!!), γεγονός που πρέπει οπωσδήποτε να λάβει υπόψη κάποιος που σκέπτεται την πρόωρη συνταξιοδότηση. Με άλλα λόγια οι περισσότερες μειωμένες συντάξεις , χωρίς ανώτατο όριο στη μείωση του ποσού και με τον νέο υπολογισμό που έρχεται καθίστανται απαγορευτικές. Μόνο, αυτοί που βγαίνουν με μειωμένη σύνταξη, αλλά απέχοντας λίγα χρόνια από το νέο όριο πλήρους συνταξιοδότησης θα έχει κατά την άποψή μου νόημα, να το επιλέγουν.

Μεγάλος λόγος γίνεται για την εξαγορά πλασματικών ετών αυτές τις μέρες και πολλοί σπεύδουν να κάνουν αιτήσεις εξαγοράς την τελευταία στιγμή. Μας εξηγείτε γιατί;

Oι «πλασματικοί» χρόνοι (τέκνα, σπουδές κλπ) αναγνωρίζονται από εκείνους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 και μετά. Αντίθετα, όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010 αναγνωρίζουν τους χρόνους που ίσχυαν με τους προηγούμενους νόμους (π.χ. στρατιωτική θητεία, χρόνος ανατροφής παιδιών κ.λπ.).

Με τον νέο ασφαλιστικό που θα ψηφιστεί, επέρχονται μεγάλες αυξήσεις στα ποσά των εξαγορών, τα οποία θα τριπλασιαστούν σχεδόν . Αν σκεφτείτε ότι τα μηνιαία ποσά των εξαγορών ανέρχονται σήμερα περίπου σε 100,00-120,00 ευρώ, μπορείτε εύκολα να αντιληφθείτε ότι συμφέρει η αίτηση εξαγοράς να γίνει με το τωρινό καθεστώς. Για τον λόγο αυτό, πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί και γενικώς δημόσιοι υπάλληλοι σπεύδουν μέχρι και την τελευταία στιγμή να καταθέσουν αιτήσεις εξαγοράς πλασματικών ετών σπουδών, τέκνων, θητείας κ.λ.π. , οι οποίες θα πρωτοκολληθούν με ημερομηνία πρότερη της ισχύος του νέου νόμου. Ούτως ή άλλως , οι αιτήσεις θα κριθούν όταν ο υπάλληλος βγει στη σύνταξη και το ποσό της εξαγοράς δεν καταβάλλεται άμεσα, αλλά, εάν το επιλέξει ο υπάλληλος μπορεί να παρακρατηθεί με δόσεις κατά τον χρόνο συνταξιοδότησης.

Τέλος κυριε Μαυρωνά, τι συμβαίνει για όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να αποχωρήσουν σε άλλη ημερομηνία και όχι μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του Απρίλη, επικαλούμενοι λόγους υγείας;

Να σημειώσω ότι, επειδή υπάρχουν πολλοί που ενδεχομένως να επιθυμούν να αποχωρήσουν για λόγους υγείας, το πρόβλημα υγείας που επικαλούνται πρέπει να είναι πραγματικά σοβαρό και θα κριθεί με αυστηρούς όρους από την αρμόδια επιτροπή.

Ως προς την διαδικασία, ο εκπαιδευτικός υποβάλλει αίτηση για να εξεταστεί απο την Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, η οποία θα γνωμοδοτήσει για το πρόβλημα υγείας του. Αυτή η γνωμάτευση, εάν εάν καταλήγει σε κατάφαση της ανικανότητας του υπαλλήλου για συνέχιση της Υπηρεσίας του, θα σταλεί στην Υπηρεσία του και θα δεσμεύσει το Υπηρεσιακό Συμβούλιο , ώστε αυτό να αποφασίσει την αποδέσμευσή του. Με τη λύση της υπαλληλικής του σχέσης , τα χαρτιά του θα προωθηθούν στο Γενικό Λογιστήριο Του Κράτους, το οποίο θα αποφασίσει για την καταβολή σύνταξης στον υπάλληλο, αναλογική με τα έτη ασφάλισής του.

Προσοχή θα πρέπει να δείξουν οι ενδιαφερόμενοι, στον συντονισμό της όλης διαδικασίαςκαι στην ταχύτητα που πρέπει να επιδείξουν , επειδη οι Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές δεν συνεδριάζουν συχνά.

Αντί επιλόγου, θα μας κάνετε ενα σχόλιο για τον νέο υπολογισμό της σύνταξης που θα εισαχθεί με το νέο νομοσχέδιο που θα προωθηθεί στην Βουλή;

Σε πολύ γενικές γραμμές, φαίνεται να θίγονται περισσότερο αυτό που έχουν υψηλές αποδοχές και πάνω από 35 χρόνια ασφάλισης. Επίσης, το όποιο ποσό κερδίσουν όσοι αποχωρήσουν με το τωρινό καθεστώς, θα το κερδίσουν προσωρινά, καθώς θα τους αφαιρεθεί από το 2018 και μετά ως προσωπική διαφορά σταδιακά. Επιτρέψτε μου να επιφυλαχθώ για παραπάνω σχόλια, καθώς δουλεύουμε πυρετωδώς με τους συνεργάτες μου για την κατάστρωση ενός εργαλείου υπολογισμού των νέων συντάξεων και σύντομα θα έχουμε παραπάνω πράγματα να πούμε επ’ αυτού.

Ο Γιάννης Μαυρωνάς είναι Δικηγόρος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής Αθηνών και ειδικεύεται σε θέματα ασφαλιστικού δικαίου και δημοσίων υπαλλήλων.mavronasioannis@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: