Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2016

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2016-2017

Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167 Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186Α΄)
  2. Τις διατάξεις του Ν.3879/2010 ( ΦΕΚ 163Α’/21-9-2010) «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»
  3. Τις διατάξεις του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118Α’/24-5-2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις»
  4. Το αριθμ. 132 Π.Δ./ΦΕΚ 64Α’/3-3-89
  5. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄)
  6. Τις διατάξεις του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14Α’)
  7. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24Α’)
  8. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τΑ΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
  9. Την από 28.07.2016 εισήγηση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.
  10. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών
Αποφασίζουμε

Αποσπούμε για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2016-2017, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

Δεν υπάρχουν σχόλια: